EQL là gì? Ý nghĩa của từ eql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

EQL là gì? Ý nghĩa của từ eql

EQL là gì ?

EQL là “Event Query Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EQL

EQL có nghĩa “Event Query Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ truy vấn sự kiện”.

EQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EQL là “Event Query Language”.

Một số kiểu EQL viết tắt khác:
+ Equal: Bằng.
+ Equity Loan: Vay vốn.
+ Equity List: Danh sách vốn chủ sở hữu.
+ Expected Quality Level: Mức chất lượng dự kiến.
+ Estimated Quantitation Limit: Giới hạn định lượng ước tính.
+ Equipment Qualification List: Danh sách trình độ thiết bị.
...

Post Top Ad