EPRG là gì? Ý nghĩa của từ eprg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

EPRG là gì? Ý nghĩa của từ eprg

EPRG là gì ?

EPRG là “Ethnocentric, Polycentric, Regiocentric and Geocentric” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EPRG

EPRG có nghĩa “Ethnocentric, Polycentric, Regiocentric and Geocentric”, dịch sang tiếng Việt là “Dân tộc học, đa trung tâm, trung tâm và địa tâm”.

EPRG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPRG là “Ethnocentric, Polycentric, Regiocentric and Geocentric”.

Một số kiểu EPRG viết tắt khác:
+ Environmental Policy Review Group: Nhóm đánh giá chính sách môi trường.
+ European Philosophy Research Group: Nhóm nghiên cứu triết học châu Âu.
+ European Pipeline Research Group: Nhóm nghiên cứu đường ống châu Âu.
...

Post Top Ad