FME là gì? Ý nghĩa của từ fme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

FME là gì? Ý nghĩa của từ fme

FME là gì ?

FME là “Feature Manipulation Engine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FME

FME có nghĩa “Feature Manipulation Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ thao tác tính năng”.

FME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FME là “Feature Manipulation Engine”.

Một số kiểu FME viết tắt khác:
+ File Extension Dictionary: Từ điển mở rộng tập tin.
+ Formal Methods Europe: Phương pháp chính thức Châu Âu.
+ From My Experience: Từ kinh nghiệm của tôi.
+ Forensic Medical Examiner: Giám định pháp y.
+ Flash Media Encoder: Bộ mã hóa phương tiện Flash.
+ Foreign Material Exclusion: Loại trừ nguyên liệu nước ngoài.
+ Functioning Market Economy: Chức năng kinh tế thị trường.
+ Full Memory Encryption: Mã hóa bộ nhớ đầy đủ.
+ Further Medical Evidence: Bằng chứng y khoa.
+ Foreign Market Entry: Gia nhập thị trường nước ngoài.
+ Failure Mode & Effects: Chế độ & hiệu ứng thất bại.
+ Free Market Economy: Nền kinh tế thị trường tự do.
+ Facilities Maintenance and Engineering: Cơ sở bảo trì và kỹ thuật.
+ Foreign Maritime Entity: Thực thể hàng hải nước ngoài.
+ Foreign Material Exploitation: Khai thác nguyên liệu nước ngoài.
+ Fruit Machine Emulation: Thi đua máy trái cây.
...

Post Top Ad