FOH là gì? Ý nghĩa của từ foh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

FOH là gì? Ý nghĩa của từ foh

FOH là gì ?

FOH là “Front Of House” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FOH

FOH có nghĩa “Front Of House”, dịch sang tiếng Việt là “Trước nhà”.

FOH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FOH là “Front Of House”.

Một số kiểu FOH viết tắt khác:
+ Federal Occupational Health: Sức khỏe nghề nghiệp liên bang.
+ Front of House Engineer: Kỹ sư mặt tiền.
+ Fixed Overhead: Chi phí cố định.
+ Field Operations Handbook: Cẩm nang hoạt động thực địa.
+ First-Order Hold: Nắm giữ đơn hàng đầu tiên.
+ Factory Over Head: Nhà máy trên đầu.
...

Post Top Ad