HAL là gì? Ý nghĩa của từ hal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

HAL là gì? Ý nghĩa của từ hal

HAL là gì ?

HAL là “Hardware Abstraction Layer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HAL

HAL có nghĩa “Hardware Abstraction Layer”, dịch sang tiếng Việt là “Lớp trừu tượng phần cứng”.

HAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HAL là “Hardware Abstraction Layer”.

Một số kiểu HAL viết tắt khác:
+ Home Automated Living: Cuộc sống tự động tại nhà.
+ Health Advisory Level: Cấp độ tư vấn sức khỏe.
+ Hyperalimentation: Tăng huyết áp.
+ Hardware Artificial Life: Cuộc sống nhân tạo phần cứng.
+ Hard Array Logic: Logic mảng cứng.
+ High-order Assembly Language: Ngôn ngữ hội cao cấp.
+ Hardware Adaptation Layer: Lớp thích ứng phần cứng.
+ Horizontal Alert Limit: Giới hạn cảnh báo ngang.
+ Hand Activity Level: Cấp độ hoạt động của tay.
+ High Accident Location: Vị trí tai nạn cao.
+ Hypertext Aided Learning: Siêu văn bản hỗ trợ học tập.
+ Halken Laboratories Inc: Phòng thí nghiệm Halken.
+ Height Above Landing Area: Chiều cao trên khu vực hạ cánh.
+ Highly Automated Logic: Logic tự động cao.
+ Homework Access Line: Đường dây truy cập bài tập về nhà.
...

Post Top Ad