ITQ là gì? Ý nghĩa của từ itq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

ITQ là gì? Ý nghĩa của từ itq

ITQ là gì ?

ITQ là “Individual Transferable Quota” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ITQ

ITQ có nghĩa “Individual Transferable Quota”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn ngạch chuyển nhượng cá nhân”.

ITQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITQ là “Individual Transferable Quota”.

Một số kiểu ITQ viết tắt khác:
+ Information Technology Qualification: Trình độ công nghệ thông tin.
+ Invitation To Quote: Lời mời để trích dẫn.
...

Post Top Ad