MOR là gì? Ý nghĩa của từ mor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

MOR là gì? Ý nghĩa của từ mor

MOR là gì ?

MOR là “Morocco” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MOR

MOR có nghĩa “Morocco”, dịch sang tiếng Việt là “Ma Rốc” (quốc gia, nước).

MOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOR là “Morocco”.

Một số kiểu MOR viết tắt khác:
+ Mortality Odds Ratio: Tỷ lệ tử vong.
+ Middle Of Road: Giữa đường.
+ Mathematics of Operations Research: Toán học nghiên cứu hoạt động.
+ Monthly Operating Review: Đánh giá hoạt động hàng tháng.
+ Monthly Operating Report: Báo cáo hoạt động hàng tháng.
+ Meteorological Optical Range: Phạm vi quang học khí tượng.
+ Manager Once Removed: Người quản lý khi đã xóa.
+ Mid-Ocean Ridge: Sườn giữa đại dương.
+ Medication Observation Record: Hồ sơ quan sát thuốc.
+ Model Order Reduction: Mô hình, Đặt hàng, Giảm.
+ Minimum Order Requirement: Yêu cầu đặt hàng tối thiểu.
+ Mission Operations Review: Nhiệm vụ đánh giá hoạt động.
+ Military Operations Research: Nghiên cứu hoạt động quân sự.
+ Monthly Organizational Report: Báo cáo tổ chức hàng tháng.
+ Mission Operations Room: Phòng điều hành nhiệm vụ.
+ Memorandum Of Record: Bản ghi nhớ.
+ Multi-wavelength Optical Repeater: Bộ lặp quang đa bước sóng.
+ Master Ordnance Repair: Sửa chữa tổ chức.
+ Median Odds Ratio: Tỷ lệ cược trung bình.
+ Model of Record: Mô hình kỷ lục.
+ Medical Officer Report: Báo cáo cán bộ y tế.
+ Monthly Obligation Report: Báo cáo nghĩa vụ hàng tháng.
+ Mail Order Rule: Quy tắc đặt hàng qua thư.
+ Manufacturing Operation Recovery: Phục hồi hoạt động sản xuất.
+ Management Operating Ratio: Tỷ lệ hoạt động quản lý.
+ Motor Operated Rheostat: Động cơ điều khiển lưu lượng.
+ Multinational Opportunity Registration: Đăng ký cơ hội đa quốc gia.
+ Mid-Ocean Range: Phạm vi giữa đại dương.
+ Market Opportunity Rating: Đánh giá cơ hội thị trường.
...

Post Top Ad