MOV là gì? Ý nghĩa của từ mov - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

MOV là gì? Ý nghĩa của từ mov

MOV là gì ?

MOV là “My Own Views” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MOV

MOV có nghĩa “My Own Views”, dịch sang tiếng Việt là “Quan điểm của riêng tôi”.

MOV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOV là “My Own Views”.

Một số kiểu MOV viết tắt khác:
+ QuickTime Movie: phần mở rộng/ đuôi của tệp tin dùng trong ứng dụng xem video.
+ Move: Di chuyển.
+ Metal Oxide Varistor: Biến thể oxit kim loại.
+ Means of Verification: Phương tiện xác minh.
+ Margin of Victory: Ký quỹ chiến thắng.
+ Motor Operated Valve: Van vận hành động cơ.
+ Measurable Organizational Value: Giá trị tổ chức có thể đo lường được.
+ Move/Movement: Di chuyển.
+ Minimum Order Value: Giá trị đơn hàng tối thiểu.
+ Manually Operated Valve: Van vận hành bằng tay.
+ Main Oxidizer Valve: Van oxy hóa chính.
+ Multi Organ Failure: Thất bại đa nhân.
+ Military-Owned Vehicle: Xe quân sự.
+ Motor Oil Volatility: Biến động dầu động cơ.
+ Mechanically-Operated Valve: Van vận hành cơ học.
...

Post Top Ad