PCB là gì? Ý nghĩa của từ pcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

PCB là gì? Ý nghĩa của từ pcb

PCB là gì ?

PCB là “Printed Circuit Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PCB

PCB có nghĩa “Printed Circuit Board”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng mạch in”.

PCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCB là “Printed Circuit Board”.

Một số kiểu PCB viết tắt khác:
+ Prototype Circuit Board: Bảng mạch nguyên mẫu.
+ Process Control Block: Khối điều khiển quá trình.
+ Pollution Control Board: Ban kiểm soát ô nhiễm.
+ Pest Control Business: Kiểm soát dịch hại.
+ Programme Coordinating Board: Ban điều phối chương trình.
+ Physics, Chemistry and Biology: Vật lý, Hóa học và Sinh học.
+ President's Council on Bioethics: Hội đồng của Chủ tịch về đạo đức sinh học.
+ Professional Capacity Building: Nâng cao năng lực chuyên môn.
+ Please Call Back: Vui lòng gọi lại.
+ Plant Cell Biotechnology: Công nghệ sinh học tế bào thực vật.
+ Power Circuit Breaker: Bộ ngắt mạch điện.
+ Parts Control Board: Ban kiểm soát bộ phận.
+ Plenum Chamber Burning: Hội nghị toàn thể.
+ Product Configuration Baseline: Cấu hình cơ sở sản phẩm.
+ Proposed Committee Bill: Dự luật ủy ban.
+ Post Coital Bleeding: Chảy máu sau sinh.
+ Power Control Bit: Bit điều khiển công suất.
+ Program Control Board: Ban kiểm soát chương trình.
+ Planning Capacity Building: Xây dựng năng lực lập kế hoạch.
+ Professional Certification Board: Hội đồng chứng nhận chuyên môn.
+ Program Control Block: Khối điều khiển chương trình.
+ Payload Control Board: Ban kiểm soát tải trọng.
+ Polar Covalent Bond: Liên kết hóa trị cực.
+ Process Correspondence Batch: Quy trình tương ứng hàng loạt.
+ Packet Control Block: Khối điều khiển gói.
+ Project Control Board: Ban kiểm soát dự án.
+ Power Cut Back: Cắt điện trở lại.
+ Program Change Board: Ban thay đổi chương trình.
+ Professional Certificate in Bioinformatics: Chứng chỉ chuyên môn về tin sinh học.
+ Power Control Beacon: Đèn hiệu điều khiển.
+ Planning Change Board: Ban thay đổi kế hoạch.
+ Projected Class Baseline: Đường cơ sở dự kiến.
...

Post Top Ad