POV là gì? Ý nghĩa của từ pov - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

POV là gì? Ý nghĩa của từ pov

POV là gì ?

POV là “Point Of View” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ POV

POV có nghĩa “Point Of View”, dịch sang tiếng Việt là “Quan điểm”. Từ ngữ chuyên nghành dịch là “Cảnh quay hướng nhìn”.

POV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POV là “Point Of View”.

Một số kiểu POV viết tắt khác:
+ Privately Owned Vehicle: Xe sở hữu riêng.
+ Pre-Owned Vehicle: Xe trước sở hữu.
+ Person Of Vision: Người có tầm nhìn.
+ Personally Owned Vehicle: Xe cá nhân.
+ Power Operated Vehicle: Xe hoạt động bằng điện.
+ Peak Operating Voltage: Điện áp hoạt động cao điểm.
+ Psychology Of Vision: Tâm lý học tầm nhìn.
+ Proof Of Value: Bằng chứng về giá trị.
+ Point Of Value: Điểm giá trị.
+ Physician Office Visit: Khám bác sĩ.
+ Pre Operation Verification: Xác minh trước hoạt động.
+ Patient Office Visit: Khám bệnh tại văn phòng.
+ Pissed Off Voters: Bỏ phiếu bỏ phiếu.
+ Point Of Variability: Điểm biến đổi.
+ Pressure Operated Valve: Van vận hành áp suất.
+ Proximity Operations Vehicle: Phương tiện hoạt động gần.
+ Propagation Of Variance: Tuyên truyền phương sai.
+ Pass Out Victim: Vượt qua nạn nhân.
+ People Of Value: Người có giá trị.
...

Post Top Ad