TUTA là gì? Ý nghĩa của từ tuta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

TUTA là gì? Ý nghĩa của từ tuta

TUTA là gì ?

TUTA là “The Utopian Theatre Asylum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ TUTA

TUTA có nghĩa “The Utopian Theatre Asylum”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà hát Utopian Asylum” (tại Chicago, Hoa Kỳ).

TUTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUTA là “The Utopian Theatre Asylum”.

Một số kiểu TUTA viết tắt khác:
+ Australian Trade Union Training Authority: Cơ quan đào tạo công đoàn Úc.
+ Topsides Umbilical Termination Assembly: Hội nghị chấm dứt rốn đứng đầu.
...

Post Top Ad