DARD là gì? Ý nghĩa của từ dard - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

DARD là gì? Ý nghĩa của từ dard

DARD là gì ?

DARD là “Dynamic Axial Resistance Device” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DARD

DARD có nghĩa “Dynamic Axial Resistance Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị kháng trục động”.

DARD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DARD là “Dynamic Axial Resistance Device”.

Một số kiểu DARD viết tắt khác:
+ Defense Accountability, Reutilization and Disposal: Trách nhiệm quốc phòng, tái sử dụng và xử lý.
...

Post Top Ad