EOL là gì? Ý nghĩa của từ eol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

EOL là gì? Ý nghĩa của từ eol

EOL là gì ?

EOL là “End Of Life” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EOL

EOL có nghĩa “End Of Life”, dịch sang tiếng Việt là “Cuối đời”.

EOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOL là “End Of Life”.

Một số kiểu EOL viết tắt khác:
+ End Of Letter: Cuối thư.
+ End Of Line: Kết thúc dòng.
+ End Of List: Cuối danh sách.
+ End Of Lecture: Kết thúc bài giảng.
+ Expected Opportunity Loss: Mất cơ hội.
+ End Of Lesson: Kết thúc bài học.
+ Epsilon Object Language: Ngôn ngữ đối tượng Epsilon.
+ Excess Of Loss: Vượt quá mất mát.
...

Post Top Ad