ITP là gì? Ý nghĩa của từ itp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

ITP là gì? Ý nghĩa của từ itp

ITP là gì ?

ITP là “Inspection and Test Plan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ITP

ITP có nghĩa “Inspection and Test Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm”.

ITP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITP là “Inspection and Test Plan”.

Một số kiểu ITP viết tắt khác:
+ Immune Thrombocytopenic Purpura: Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch.
+ Institutional Testing Program: Chương trình kiểm tra thể chế.
+ Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: Ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.
+ Individual Treatment Plan: Kế hoạch điều trị cá nhân.
+ Incidental Take Permit: Sự cố mất giấy phép.
+ Individual Training Plan: Kế hoạch đào tạo cá nhân.
+ Individual Transition Plan: Kế hoạch chuyển đổi cá nhân.
+ Information Technology Professional: Chuyên gia công nghệ thông tin.
+ Institute of Transpersonal Psychology: Viện Tâm lý học cá nhân.
+ International Training Program: Chương trình đào tạo quốc tế.
+ Interactive Theorem Proving: Định lý tương tác Chứng minh.
+ Information Technology Practices: Thực hành công nghệ thông tin.
+ Institute for Theoretical Physics: Viện Vật lý lý thuyết.
+ Individual Training Program: Chương trình đào tạo cá nhân.
+ In-Target Probe: Thăm dò trong mục tiêu.
+ Inspection Test Plan: Kế hoạch kiểm tra.
+ Intensive Training Program: Chương trình đào tạo chuyên sâu.
+ Integrated Test Plan: Kế hoạch kiểm tra tích hợp.
+ International Time Programme: Chương trình giờ quốc tế.
+ Integrated Terminal Program: Chương trình thiết bị đầu cuối tích hợp.
...

Post Top Ad