ENCS là gì? Ý nghĩa của từ encs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

ENCS là gì? Ý nghĩa của từ encs

ENCS là gì ?

ENCS là “European Network for Cyber Security” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ENCS

ENCS có nghĩa “European Network for Cyber Security”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng châu Âu về an ninh mạng”.

ENCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ENCS là “European Network for Cyber Security”.

Một số kiểu ENCS viết tắt khác:
+ Existing and New Chemical Substances: Các chất hóa học hiện có và mới.
+ European Network for Canadian Studies: Mạng châu Âu cho nghiên cứu Canada.
...

Post Top Ad