OSM là gì? Ý nghĩa của từ osm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

OSM là gì? Ý nghĩa của từ osm

OSM là gì ?

OSM là “Open Street Map” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OSM

OSM có nghĩa “Open Street Map”, dịch sang tiếng Việt là “Bản đồ đường phố mở”.

OSM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSM là “Open Street Map”.

Một số kiểu OSM viết tắt khác:
+ Open Source Matters: Các vấn đề về nguồn mở.
+ Off-Site Manufacturing: Sản xuất ngoài công trường.
+ On Screen Menu: Trên màn hình Menu.
+ Order of the Secret Monitor: Lệnh của giám sát bí mật.
+ Operating Systems Services Module: Mô-đun dịch vụ hệ điều hành.
+ Office of Spectrum Management: Văn phòng quản lý quang phổ.
+ Operations Support Manager: Quản lý hỗ trợ hoạt động.
+ Optical Switch Module: Module chuyển mạch quang.
+ Output Space Mapping: Ánh xạ không gian đầu ra.
+ Office Space Management: Quản lý không gian văn phòng.
+ Operational Satcom Manager: Quản lý Satcom hoạt động.
...

Post Top Ad