ATTTGT là gì? Ý nghĩa của từ atttgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ATTTGT là gì? Ý nghĩa của từ atttgt

ATTTGT là gì ?

ATTTGT là “An toàn trật tự giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ATTTGT

ATTTGT có nghĩa “An toàn trật tự giao thông”.

ATTTGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATTTGT là “An toàn trật tự giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATTTGT:
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ VT: Viễn thông.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ GT: Giao thông.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
...

Post Top Ad