ATVSTP là gì? Ý nghĩa của từ atvstp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

ATVSTP là gì? Ý nghĩa của từ atvstp

ATVSTP là gì ?

ATVSTP là “An toàn vệ sinh thực phẩm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ATVSTP

ATVSTP có nghĩa “An toàn vệ sinh thực phẩm”.

ATVSTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATVSTP là “An toàn vệ sinh thực phẩm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATVSTP:
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ HS: Học sinh.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ SV: Sinh viên.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ SH: Sinh hoạt.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ DHS: Du học sinh.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
...

Post Top Ad