BCĐQG là gì? Ý nghĩa của từ bcđqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BCĐQG là gì? Ý nghĩa của từ bcđqg

BCĐQG là gì ?

BCĐQG là “Ban chỉ đạo Quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCĐQG

BCĐQG có nghĩa “Ban chỉ đạo Quốc gia”.

BCĐQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCĐQG là “Ban chỉ đạo Quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCĐQG:
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ GL: Gia Lai.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ QH: Quốc hội.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ ĐC: Địa chỉ.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
...

Post Top Ad