BCHTƯ là gì? Ý nghĩa của từ bchtư - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BCHTƯ là gì? Ý nghĩa của từ bchtư

BCHTƯ là gì ?

BCHTƯ là “Ban chỉ huy Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCHTƯ

BCHTƯ có nghĩa “Ban chỉ huy Trung ương”.

BCHTƯ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCHTƯ là “Ban chỉ huy Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCHTƯ:
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ ĐC: Địa chỉ.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ HC: Huy chương.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ TW: Trung ương.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ BQL: Ban quản lý.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
...

Post Top Ad