BCHCD là gì? Ý nghĩa của từ bchcd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BCHCD là gì? Ý nghĩa của từ bchcd

BCHCD là gì ?

BCHCD là “Ban chỉ huy chiến dịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCHCD

BCHCD có nghĩa “Ban chỉ huy chiến dịch”.

BCHCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCHCD là “Ban chỉ huy chiến dịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCHCD:
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ HCB: Huy chương bạc.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ DV: Dịch vụ.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ BQL: Ban quản lý.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ CCB: Cựu chiến binh.
+ HC: Huy chương.
+ HCV: Huy chương vàng.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ DVVL: Dịch vụ việc làm.
...

Post Top Ad