BGK là gì? Ý nghĩa của từ bgk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

BGK là gì? Ý nghĩa của từ bgk

BGK là gì ?

BGK là “Ban giám khảo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BGK

BGK có nghĩa “Ban giám khảo”.

BGK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BGK là “Ban giám khảo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BGK:
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ TGĐ: Tổng giám đốc.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ : Giám đốc.
...

Post Top Ad