CHDC là gì? Ý nghĩa của từ chdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CHDC là gì? Ý nghĩa của từ chdc

CHDC là gì ?

CHDC là “Cộng hòa Dân chủ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CHDC

CHDC có nghĩa “Cộng hòa Dân chủ”.

CHDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHDC là “Cộng hòa Dân chủ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CHDC:
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ DD: Dân dụng.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ PCT: Phó chủ tịch.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ ND: Nhân dân.
+ KDC: Khu dân cư.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HND: Hội nông dân.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
...

Post Top Ad