CNCN là gì? Ý nghĩa của từ cncn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CNCN là gì? Ý nghĩa của từ cncn

CNCN là gì ?

CNCN là “Chi nhánh cấp nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CNCN

CNCN có nghĩa “Chi nhánh cấp nước”.

CNCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNCN là “Chi nhánh cấp nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CNCN:
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NN: Nhà nước.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
...

Post Top Ad