CNQSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ cnqsdđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CNQSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ cnqsdđ

CNQSDĐ là gì ?

CNQSDĐ là “Chứng nhận quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CNQSDĐ

CNQSDĐ có nghĩa “Chứng nhận quyền sử dụng đất”.

CNQSDĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNQSDĐ là “Chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CNQSDĐ:
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ ĐĐ: Động đất.
+ SD: Sử dụng.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ CK: Chứng khoán.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
...

Post Top Ad