CNTN là gì? Ý nghĩa của từ cntn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CNTN là gì? Ý nghĩa của từ cntn

CNTN là gì ?

CNTN là “Cử nhân tài năng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CNTN

CNTN có nghĩa “Cử nhân tài năng”.

CNTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNTN là “Cử nhân tài năng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CNTN:
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ CNV: Công nhân viên.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ NV: Nhân viên.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
...

Post Top Ad