CPSXTM là gì? Ý nghĩa của từ cpsxtm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CPSXTM là gì? Ý nghĩa của từ cpsxtm

CPSXTM là gì ?

CPSXTM là “Cổ phần sản xuất thương mại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CPSXTM

CPSXTM có nghĩa “Cổ phần sản xuất thương mại”.

CPSXTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPSXTM là “Cổ phần sản xuất thương mại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPSXTM:
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ PM: Phần mềm.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ BĐS: Bất động sản.
+ KTM: Khu thương mại.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ SP: Sản phẩm.
+ CPH: Cổ phần hóa.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ ĐS: Động sản.
+ SX: Sản xuất.
+ TM: Thương mại.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
...

Post Top Ad