CPTTT là gì? Ý nghĩa của từ cpttt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

CPTTT là gì? Ý nghĩa của từ cpttt

CPTTT là gì ?

CPTTT là “Chậm phát triển trí tuệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CPTTT

CPTTT có nghĩa “Chậm phát triển trí tuệ”.

CPTTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPTTT là “Chậm phát triển trí tuệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPTTT:
+ PTV: Phát thanh viên.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
...

Post Top Ad