CSĐTLX là gì? Ý nghĩa của từ csđtlx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

CSĐTLX là gì? Ý nghĩa của từ csđtlx

CSĐTLX là gì ?

CSĐTLX là “Cơ sở đào tạo lái xe” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSĐTLX

CSĐTLX có nghĩa “Cơ sở đào tạo lái xe”.

CSĐTLX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSĐTLX là “Cơ sở đào tạo lái xe”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSĐTLX:
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ BĐN: Bồ Đào Nha.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ ĐT: Đào tạo.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ GPLX: Giấy phép lái xe.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
...

Post Top Ad