CSQLHC là gì? Ý nghĩa của từ csqlhc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

CSQLHC là gì? Ý nghĩa của từ csqlhc

CSQLHC là gì ?

CSQLHC là “Cảnh sát quản lý hành chính” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSQLHC

CSQLHC có nghĩa “Cảnh sát quản lý hành chính”.

CSQLHC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSQLHC là “Cảnh sát quản lý hành chính”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSQLHC:
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ CT: Chính trị.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ TC: Tài chính.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ QLD: Quản lý dược.
+ BC: Bưu chính.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ ĐL: Địa Lý.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad