CTCN là gì? Ý nghĩa của từ ctcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

CTCN là gì? Ý nghĩa của từ ctcn

CTCN là gì ?

CTCN là “Công ty cấp nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTCN

CTCN có nghĩa “Công ty cấp nước”.

CTCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCN là “Công ty cấp nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTCN:
+ CNV: Công nhân viên.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ CT: Công ty.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ CATP: Công an thành phố.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TCN: Trung cấp nghề.
...

Post Top Ad