CTCP là gì? Ý nghĩa của từ ctcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

CTCP là gì? Ý nghĩa của từ ctcp

CTCP là gì ?

CTCP là “Công ty cổ phần” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTCP

CTCP có nghĩa “Công ty cổ phần”.

CTCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCP là “Công ty cổ phần”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTCP:
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ CT: Công ty.
+ TCN: Trước công nguyên.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ CV: Công việc.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ CNV: Công nhân viên.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
...

Post Top Ad