CTĐL là gì? Ý nghĩa của từ ctđl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

CTĐL là gì? Ý nghĩa của từ ctđl

CTĐL là gì ?

CTĐL là “Công ty Điện lực” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTĐL

CTĐL có nghĩa “Công ty Điện lực”.

CTĐL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTĐL là “Công ty Điện lực”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTĐL:
+ BC: Bán công.
+ LCT: Luật công ty.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ CATP: Công an thành phố.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ CNV: Công nhân viên.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ TCN: Trước công nguyên.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HL: Học lực.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CT: Công ty.
...

Post Top Ad