CTTC là gì? Ý nghĩa của từ cttc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

CTTC là gì? Ý nghĩa của từ cttc

CTTC là gì ?

CTTC là “Cho thuê tài chính” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTTC

CTTC có nghĩa “Cho thuê tài chính”.

CTTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTTC là “Cho thuê tài chính”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTTC:
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ HC: Hành chính.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
...

Post Top Ad