TCKT là gì? Ý nghĩa của từ tckt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TCKT là gì? Ý nghĩa của từ tckt

TCKT là gì ?

TCKT là “Tài chính - Kế toán” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCKT

TCKT có nghĩa “Tài chính - Kế toán”.

TCKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCKT là “Tài chính - Kế toán”.

Viết tắt TCKT với nghĩa khác:
+ Tổ chức kinh tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCKT:
+ TK: Thiết kế.
+ TC: Tài chính.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ KH: Kế hoạch.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
...

Post Top Ad