ĐBTN là gì? Ý nghĩa của từ đbtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

ĐBTN là gì? Ý nghĩa của từ đbtn

ĐBTN là gì ?

ĐBTN là “Đại biểu thanh niên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐBTN

ĐBTN có nghĩa “Đại biểu thanh niên”.

ĐBTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐBTN là “Đại biểu thanh niên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐBTN:
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ ĐD: Đại diện.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ ĐS: Đại số.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
...

Post Top Ad