DCCH là gì? Ý nghĩa của từ dcch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

DCCH là gì? Ý nghĩa của từ dcch

DCCH là gì ?

DCCH là “Dân chủ Cộng hòa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DCCH

DCCH có nghĩa “Dân chủ Cộng hòa”.

DCCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCCH là “Dân chủ Cộng hòa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DCCH:
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ KDC: Khu dân cư.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
...

Post Top Ad