ĐD là gì? Ý nghĩa của từ đd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

ĐD là gì? Ý nghĩa của từ đd

ĐD là gì ?

ĐD là “Đại diện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐD

ĐD có nghĩa “Đại diện”.

ĐD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐD là “Đại diện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐD:
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
...

Post Top Ad