ĐHBKHN là gì? Ý nghĩa của từ đhbkhn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

ĐHBKHN là gì? Ý nghĩa của từ đhbkhn

ĐHBKHN là gì ?

ĐHBKHN là “Đại học Bách khoa Hà Nội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHBKHN

ĐHBKHN có nghĩa “Đại học Bách khoa Hà Nội”.

ĐHBKHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHBKHN là “Đại học Bách khoa Hà Nội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHBKHN:
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HK: Học kỳ.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ HS: Học sinh.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HB: Học bổng.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ HSG: Học sinh giỏi.
...

Post Top Ad