ĐHCT là gì? Ý nghĩa của từ đhct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

ĐHCT là gì? Ý nghĩa của từ đhct

ĐHCT là gì ?

ĐHCT là “Đại học Cần Thơ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHCT

ĐHCT có nghĩa “Đại học Cần Thơ”.

ĐHCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHCT là “Đại học Cần Thơ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHCT:
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ HL: Học lực.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ TH: Trung học.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HK: Học kỳ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ ĐD: Đại diện.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TPCT: Thành phố Cần Thơ.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HV: Học viên.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
...

Post Top Ad