DVTT là gì? Ý nghĩa của từ dvtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

DVTT là gì? Ý nghĩa của từ dvtt

DVTT là gì ?

DVTT là “Dịch vụ trực tuyến” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DVTT

DVTT có nghĩa “Dịch vụ trực tuyến”.

DVTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DVTT là “Dịch vụ trực tuyến”.

Viết tắt DVTT với nghĩa khác:
+ Dịch vụ thông tin.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DVTT:
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ GT: Giao thông.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ VT: Viễn thông.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ DV: Dịch vụ.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ THTT: Truyền hình trực tiếp.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
...

Post Top Ad