ĐH là gì? Ý nghĩa của từ đh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

ĐH là gì? Ý nghĩa của từ đh

ĐH là gì ?

ĐH là “Đại học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐH

ĐH có nghĩa “Đại học”.

ĐH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐH là “Đại học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐH:
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HS: Học sinh.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ KH: Khoa học.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HB: Học bổng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ DHS: Du học sinh.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐB: Đại biểu.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TH: Trung học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
...

Post Top Ad