ĐHBKTPHCM là gì? Ý nghĩa của từ đhbktphcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

ĐHBKTPHCM là gì? Ý nghĩa của từ đhbktphcm

ĐHBKTPHCM là gì ?

ĐHBKTPHCM là “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHBKTPHCM

ĐHBKTPHCM có nghĩa “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh”.

ĐHBKTPHCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHBKTPHCM là “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHBKTPHCM:
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐD: Đại diện.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ KP: Khu phố.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
...

Post Top Ad