ĐHHB là gì? Ý nghĩa của từ đhhb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

ĐHHB là gì? Ý nghĩa của từ đhhb

ĐHHB là gì ?

ĐHHB là “Đại học Hồng Bàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHHB

ĐHHB có nghĩa “Đại học Hồng Bàng”.

ĐHHB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHHB là “Đại học Hồng Bàng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHHB:
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HV: Học viên.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HL: Học lực.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐD: Đại diện.
+ TH: Trung học.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
...

Post Top Ad