ĐHNT là gì? Ý nghĩa của từ đhnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐHNT là gì? Ý nghĩa của từ đhnt

ĐHNT là gì ?

ĐHNT là “Đại học Nha Trang” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHNT

ĐHNT có nghĩa “Đại học Nha Trang”.

ĐHNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHNT là “Đại học Nha Trang”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHNT:
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ DHS: Du học sinh.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐD: Đại diện.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ ĐS: Đại số.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐH: Đại học.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ HL: Học lực.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
...

Post Top Ad