ĐHSP là gì? Ý nghĩa của từ đhsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

ĐHSP là gì? Ý nghĩa của từ đhsp

ĐHSP là gì ?

ĐHSP là “Đại học Sư phạm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHSP

ĐHSP có nghĩa “Đại học Sư phạm”.

ĐHSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHSP là “Đại học Sư phạm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHSP:
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐB: Đại biểu.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐD: Đại diện.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HSG: Học sinh giỏi.
...

Post Top Ad