ĐN là gì? Ý nghĩa của từ đn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐN là gì? Ý nghĩa của từ đn

ĐN là gì ?

ĐN là “Đà Nẵng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐN

ĐN có nghĩa “Đà Nẵng”.

ĐN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐN là “Đà Nẵng”.

Viết tắt ĐN với nghĩa khác:
+ Đồng Nai.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐN:
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐL: Đà Lạt.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ ĐB: Đồng bằng.
...

Post Top Ad