ĐRL là gì? Ý nghĩa của từ đrl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

ĐRL là gì? Ý nghĩa của từ đrl

ĐRL là gì ?

ĐRL là “Điểm rèn luyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐRL

ĐRL có nghĩa “Điểm rèn luyện”.

ĐRL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐRL là “Điểm rèn luyện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐRL:
+ HL: Huấn luyện.
+ SMĐH: Sao Mai điểm hẹn.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
...

Post Top Ad