ĐTB là gì? Ý nghĩa của từ đtb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐTB là gì? Ý nghĩa của từ đtb

ĐTB là gì ?

ĐTB là “Điểm trung bình” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTB

ĐTB có nghĩa “Điểm trung bình”.

ĐTB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTB là “Điểm trung bình”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTB:
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ TW: Trung ương.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TH: Trung học.
+ ĐRL: Điểm rèn luyện.
+ TQ: Trung Quốc.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ BT: Bình thường.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ TCN: Trung cấp nghề.
...

Post Top Ad