ĐTNN là gì? Ý nghĩa của từ đtnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

ĐTNN là gì? Ý nghĩa của từ đtnn

ĐTNN là gì ?

ĐTNN là “Đầu tư nước ngoài” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTNN

ĐTNN có nghĩa “Đầu tư nước ngoài”.

ĐTNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTNN là “Đầu tư nước ngoài”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTNN:
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
...

Post Top Ad